Podmienky používania služieb

PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY

Objednávka služby

Objednávka našich služieb sa predkladá online, a to prostredníctvom webovej kalkulačky – formulára s otázkami relevantnými vo vzťahu ku kalkulácii uhlíkovej stopy.

Pre poskytnutie tejto služby je potrebné zodpovedať všetky otázky. V prípade, ak nemáme prístup ku všetkým údajom, ktoré sú potrebné na vykonanie výpočtov, požiadame Vás o vynaloženie komerčne primeraného úsilia za účelom sprístupnenia alebo doplnenia potrebných údajov v rozsahu, v akom ich môžete získať bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov. V prípade, ak nie je možné takéto údaje získať týmto spôsobom, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na vykonanie výpočtov použijeme verejne dostupné, všeobecné, alebo reprezentatívne údaje, čo môže ovplyvniť výsledky kalkulácie. V takom prípade nezodpovedáme Vám ani akejkoľvek tretej strane za prípadné odchýlky výsledku kalkulácie spôsobené nedostatkom alebo neúplnosťou údajov.

Údaje pre poskytnutie služby

Ak sa rozhodnete pre využitie tejto služby, v celom rozsahu zodpovedáte za to, že všetky údaje a všetky informácie, ktoré nám na účely kalkulácie poskytnete, sú podľa Vášho najlepšieho vedomia správne a úplné. Rovnako výlučne zodpovedáte za uchovávanie a udržiavanie svojich vlastných kópií týchto údajov. Napriek tomu, že sa zaväzujeme vynaložiť komerčne primerané úsilie na zachovanie bezpečnosti a integrity Vami poskytnutých údajov, za žiadnych okolností nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu týchto údajov.

Zaväzujeme sa vynaložiť komerčne primerané úsilie, aby sme zabezpečili správne vykonanie kalkulácie s ohľadom na povahu, funkcionalitu a účel poskytovanej služby. Ak sa rozhodnete pre využitie tejto služby, beriete na vedomie, že výsledok kalkulácie závisí od toho, či sú Vami poskytnuté údaje správne a úplné a či poskytnete správne informácie o procesoch, ktoré prebiehajú vo Vašej spoločnosti. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za Vami zadané údaje a iné informácie poskytnuté na účely kalkulácie a za odchýlky v jej výsledku.

Keďže údaje, ktoré boli podkladom kalkulácie sa môžu časom meniť, môže byť potrebné aktualizovať kalkuláciu, aby sa zohľadnili nové podkladové údaje. Naša spoločnosť za žiadnych okolností nezodpovedá za výsledok kalkulácie v rozsahu, v akom bola táto vykonaná na základe neaktuálnych údajov poskytnutých z Vašej strany.

Poskytnutím údajov prostredníctvom webovej kalkulačky potvrdzujete, že ste si sám, alebo v mene svojho zamestnávateľa alebo inej právnickej osoby prečítali tieto podmienky poskytovania služby, porozumeli im a súhlasíte s nimi, a uzatvárate právne záväznú dohodu o poskytnutí služby s našou spoločnosťou. V prípade, ak túto dohodu uzatvárate v mene svojho zamestnávateľa alebo inej právnickej osoby, vyhlasujete a zaručujete, že ste v plnom rozsahu oprávnení zaviazať uvedeného zamestnávateľa alebo inú právnickú osobu touto dohodou.

Ochrana osobných údajov

Akékoľvek informácie získané v súvislosti s poskytovaním tejto služby, ktorú sú osobnými údajmi podľa príslušných právnych predpisov, budeme používať v súlade s Oznámením o ochrane osobných údajov zverejneným na našej webovej stránke.

Obmedzenie zodpovednosti

Výsledky kalkulácie majú výlučne informatívny charakter, sú orientačné a v žiadnom prípade nepredstavujú úplnú správu o rozsahu a stave plnenia Vašich prípadných povinností podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek hodnoty, ktoré sú výsledkom kalkulácie, bez ďalšieho neznamenajú, že Vám hrozí, alebo nehrozí žiadne riziko postihu za neplnenia zákonných alebo zmluvných povinností. Naša spoločnosť nezodpovedá za súlad akýchkoľvek procesov vo Vašej spoločnosti s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ani za žiadne závery prijaté, či úkony vykonané na základe výsledkov kalkulácie. Prijatie akýchkoľvek záverov, alebo vykonanie akýchkoľvek úkonov s právnymi následkami na základe kalkulácie, by malo byť predmetom komplexnej a podrobnej analýzy zohľadňujúcej Vaše zákonné povinnosti, Vaše požiadavky a Vami sledovaný účel.

V rozsahu, v akom to pripúšťajú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, naša spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá Vám ani žiadnej tretej strane za žiadne osobitné, nepriame, sankčné, náhodné, kompenzačné alebo následné škody (vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek škôd alebo nákladov spôsobených v dôsledku straty zisku, údajov, goodwill, poškodenia dobrého mena, osobných alebo majetkových škôd, alebo nákladov na obstaranie náhradných produktov alebo služieb) vzniknuté v súvislosti s používaním tejto služby, bez ohľadu na to, či bola škoda spôsobená porušením zmluvnej alebo zákonnej povinnosti, alebo trestným činom.

Rozhodné právo

Právny vzťah vzniknutý na základe dohody o poskytnutí služby sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem.

Akýkoľvek spor, rozpor alebo nárok vzniknutý na základe dohody o poskytnutí služieb alebo v súvislosti s ňou, jej porušením, ukončením alebo neplatnosťou bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.